Tarptautinis bendradarbiavimas

Siekiant vykdyti Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus tautinių mažumų teisių apsaugos ir kultūrinio tapatumo išsaugojimo srityse, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuolat atlieka tarptautinių teisės aktų įgyvendinimo monitoringą, teikia ataskaitas, organizuoja tarptautinių organizacijų atstovų vizitus, tarptautines konferencijas.

Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija ir jos įgyvendinimas

Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija, priimta Strasbūre 1995 m. vasario 1 d., yra vienas pagrindinių ir svarbiausių tarptautinių dokumentų, įtvirtinančių tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių ir laisvių apsaugą. Konvencija nustatytos teisės normos, kurių kiekviena valstybė, tapusi konvencijos nare ir ją ratifikavusi, turėtų laikytis: gerbti tautinių mažumų teises ir laisves, kovoti su diskriminacija, užtikrinti visų lygybę prieš įstatymą, saugoti ir plėtoti esmines tautinių mažumų savitumo dalis – kalbą, religiją, tradicijas ir kultūros paveldą, garantuoti tautinėms mažumoms priklausiančių asmenų teisę į švietimą, saviraiškos laisvę gimtąja kalba, skatinti jų dalyvavimą viešajame gyvenime.

Lietuva – viena pirmųjų Europos valstybių, pasirašiusi šią konvenciją (1995 m. vasario 1 d.) ir ją be išlygų ratifikavusi (2000 m. kovo 23 d.),  įsipareigojo, gerbti  ir ginti žmogaus teises ir laisves, sudaryti vienodas prielaidas visų tautybių piliečių saviraiškai ir kultūrų lygiateisiškumui. Pranešimai apie  valstybių teisines ir kitas priemones, kurių imamasi konvencijos nuostatoms įgyvendinti, rengiami reguliariai kas penkeri metai. 

Pranešimas rengiamas išanalizavus ir apibendrinus informaciją, gautą iš Lietuvos Respublikos kultūros, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, Lietuvos Respublikos teisingumo, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijų,  Viešojo administravimo departamento, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo centro, Vilniaus miesto savivaldybės, Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitų institucijų. Pranešimo projektas derinamas su Tautinių bendrijų taryba, veikiančia prie Tautinių mažumų departamento.

Šiuo metu Tautinių mažumų departamentas yra parengęs ir suinteresuotoms institucijoms pateikęs derinti Lietuvos Respublikos ketvirtąjį pranešimą apie Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje. Pateiktą derinimui dokumentą galite rasti ČIA.