Nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 492

TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –Departamentas) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) įstaiga, dalyvaujanti formuojant ir įgyvendinanti tautinių mažumų politiką.

2.  Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Departamento nuostatais (toliau – Nuostatai).

3. Departamentas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Departamento buveinės adresas: Raugyklos g. 25-102, Vilnius, LT 01140, Lietuvos Respublika.

4. Departamentas yra iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

5. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą, tvirtina ir keičia Nuostatus, priima sprendimą dėl Departamento buveinės pakeitimo, sprendžia kitus jos, kaip Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Departamento vieši pranešimai skelbiami Departamento interneto svetainėje, o prireikus ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

II SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

7. Departamento veiklos tikslas – dalyvauti formuojant ir įgyvendinti tautinių mažumų politiką, laiduojančią Lietuvos Respublikos gyventojų, priklausančių tautinėms mažumoms, teisėtų interesų ir poreikių tenkinimą, tautinio tapatumo saugojimą, taip pat sudarančią sąlygas jiems visapusiškai dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime, ugdyti jų pilietiškumą, toleranciją, nepakantumą tautinės nesantaikos kurstymui.

8. Departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

8.1. analizuoja ir apibendrina informaciją tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais, apibendrina įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų šiais klausimais taikymo praktiką, teikia institucijoms siūlymus dėl tautinių mažumų politikai įgyvendinti reikalingų teisės aktų, jų atitikties Europos Sąjungos teisei, šių teisės aktų rengimo ir tobulinimo;

8.2. dalyvauja rengiant tautinių mažumų politikos srities strateginio planavimo dokumentus ir pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;

8.3. analizuoja ir apibendrina informaciją apie tautinių mažumų santykių raidą Lietuvos Respublikoje, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau – Kultūros ministerija) pasiūlymus dėl tautinių mažumų politikos tobulinimo;

8.4. analizuoja ir apibendrina informaciją apie tautinių mažumų socialinę-politinę padėtį, tiria jų poreikius ir įgyvendina priemones, padedančias išsaugoti tautinių mažumų kultūrinį tapatumą;

8.5. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su asmenimis, priklausančiais tautinėms mažumoms, Lietuvos tautinėmis bendrijomis, iš dalies finansuoja tautinių mažumų integracijos ir tapatumo išsaugojimo priemones;

8.6. inicijuoja mokslinius, sociologinius, demografinius, infrastruktūros ir kitus tyrimus tautinių santykių klausimais, taip pat viešosios nuomonės apklausas;

8.7. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, spręsdamas tautinių mažumų problemas;

8.8. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos;

8.9. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ir apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

8.10. teikia Kultūros ministerijai informaciją, ataskaitas ir kitus dokumentus tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais, kai rengiami pranešimai Europai Sąjungai, Europos Tarybai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms;

8.11. tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais analizuoja Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo poreikius ir galimybes, inicijuoja ir rengia tarptautinių sutarčių projektus, organizuoja Lietuvos Respublikos tautinių mažumų teisių apsaugos srities tarptautinių sutarčių vykdymą;

8.12. dalyvauja įgyvendinant neformaliojo tautinių mažumų švietimo priemones;

8.13. koordinuoja ir įgyvendina priemones, skatinančias įvairių tautinių bendrijų tarpkultūrinį dialogą, kovą su tautine, rasine diskriminacija ir etnine neapykanta;

8.14. tautinių mažumų klausimais bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, tarptautinėmis įstaigomis ir organizacijomis;

8.15. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Departamento kompetencijos klausimais;

8.16. organizuoja valstybės politikos tautinių mažumų klausimais viešinimą, leidinių leidybą, taip pat organizuoja ir rengia konferencijas, diskusijas, konkursus, kitus renginius;

8.17. pagal kompetenciją priima teisės aktus;

8.18. nagrinėja asmenų pranešimus, skundus, prašymus;

8.19. Vyriausybės pavedimu įgyvendina tautinių mažumų srityje veikiančių viešųjų įstaigų savininko ar dalininko teises ir pareigas.

III SKYRIUS

DEPARTAMENTO TEISĖS

9. Departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

9.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

9.2. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas ar darbo grupes Departamento kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti ir teisės aktų projektams rengti;

9.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis, kitomis organizacijomis, jų padaliniais ir fiziniais asmenimis, taip pat sudaryti dvišalius ir daugiašalius bendradarbiavimo susitarimus su užsienio valstybių tautinių mažumų reikalais besirūpinančiomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis;

9.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

10. Departamentas veikia pagal Vyriausybės nustatyta tvarka parengtus strateginį ir metinį veiklos planus. Departamento strateginį veiklos planą tvirtina kultūros ministras, o metinį veiklos planą – Departamento direktorius, suderinęs su kultūros ministru.

11. Departamento administracijos padalinių veiklą reglamentuoja Departamento darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, administracijos padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai, tvirtinami Departamento direktoriaus.

12. Departamento administracijos struktūrą tvirtina Vyriausybė. 

IV SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

10. Departamentas veikia pagal Vyriausybės nustatyta tvarka parengtus strateginį ir metinį veiklos planus. Departamento strateginį veiklos planą tvirtina kultūros ministras, o metinį veiklos planą – Departamento direktorius, suderinęs su kultūros ministru.

11. Departamento administracijos padalinių veiklą reglamentuoja Departamento darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, administracijos padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai, tvirtinami Departamento direktoriaus.

12. Departamento administracijos struktūrą tvirtina Vyriausybė.

13. Departamentui vadovauja direktorius, kuris yra valstybės pareigūnas.

14. Departamento direktorius priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka. Departamento direktorius yra atsakingas ir atskaitingas Vyriausybei ir kultūros ministrui.

15. Departamento direktorius:

15.1. organizuoja Departamento veiklą, asmeniškai atsako už Departamentui nustatyto veiklos tikslo siekimą ir funkcijų atlikimą;

15.2. atstovauja Departamentui;

15.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kultūros ministro įsakymų vykdymą;

15.4. užtikrina Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

15.5. priima įsakymus ir tikrina, kaip jie įgyvendinami;

15.6. priima į pareigas, atleidžia iš jų Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, suteikia atostogas, siunčia juos į komandiruotes, vykdo kitus darbdavio įgaliojimus personalo valdymo srityje;

15.7. tvirtina Departamento administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Departamentui Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus, tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus.

16. Nesant Departamento direktoriaus, jo funkcijas atlieka Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėjo pareigas einantis asmuo.

V SKYRIUS

TAUTINIŲ BENDRIJŲ TARYBA

17. Tautinių bendrijų taryba (toliau – Taryba) yra kolegiali patariamoji institucija, atskaitinga Departamentui.

18. Tarybos veiklos tikslas – teikti Departamentui siūlymus ir reikšti patariamąją nuomonę tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais.

19. Tarybos nuostatus, reglamentuojančius Tarybos sudarymą ir veiklą, ir Tarybos sudėtį tvirtina Departamento direktorius.

VI SKYRIUS

DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

20. Departamento valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

21. Departamento strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka kultūros ministras ir Departamento direktorius, o metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę – Departamento direktorius.

22. Departamento vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

23. Departamento finansų kontrolę atlieka Departamento direktoriaus paskirti Departamento valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Departamentas reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-03-23