BDAR
gdpr

Korupcijos prevencijos programa

PATVIRTINTA
Tautinių mažumų departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus
2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. ĮV-41TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017-2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-2020 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2-100 „Dėl Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.
2. Programa pagrįsta teisėtumo, bendradarbiavimo bei skaidrumo principais.
3. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) yra pagrindinė valstybės politiką tautinių mažumų klausimais Lietuvos Respublikos teritorijoje formuojanti institucija, todėl kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas šioje srityje yra Departamento kompetencija.
4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytas sąvokas.

II SKYRIUS
APLINKOS ANALIZĖ

5. Remiantis 2016 m. Transparency international Lietuvos skyriaus Korupcijos suvokimo indekso (toliau – KSI) tyrimo rezultatais 2012 m. Lietuva pagal KSI užėmė 48 vietą iš 176 valstybių, 2013 m. 43 vietą iš 177 valstybių, 2014 m. 39 vietą, o 2016 m.  38 vietą iš 175 valstybių. Nuo 2012 m. iki 2016 m. Lietuvos KSI pakilo nuo 24 balų iki 59 balų. 2016 m. rugsėjo - spalio mėnesiais Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikto sociologinio tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016“, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba), duomenimis, nustatyta, kad 56 proc. gyventojų, 32 proc. valstybės tarnautojų ir 35 proc. verslo atstovų korupciją laiko labai rimta problema, ir šie skaičiai padidėjo lyginant su 2014 metais atliktais tyrimais. Vertinant institucijų korumpuotumą, nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė (neišskiriant atskirų ministerijų) buvo nurodyta kaip viena iš institucijų, kurios labiausiai gali prisidėti prie korupcijos mažinimo. Vadovaujantis abiejų tyrimų rezultatais, Tautinių mažumų departamentas turi sudaryti palankias sąlygas kovai su korupcija savo kompetencijos srityse. Departamente atliktos Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, apklausos duomenimis iš 14 tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 10 nurodė, kad praneštų apie žinomą korupcijos atvejį, 0 - kad nepraneštų, 4 – atsakė, kad sunku atsakyti. Į klausimą „Ar Jūs girdėjote apie priemones, kurios yra vykdomos mūsų valstybėje vykdant korupcijos prevenciją? 10 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis atsakė, kad girdėjo, 1 atsakė, kad negirdėjo, 2 teigė, jog nežino. Visi apklaustieji atsakė, kad korupcija yra didelė kliūtis valstybės gyvenimui. Tai rodo, kad didžioji dalis apklaustųjų netoleruoja korupcijos pasireiškimo valstybėje ir Departamente, tačiau Departamentas privalo ir toliau vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką.
6. Korupcijos apraiškų ar korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir tarnybinių nusižengimų Departamente nenustatyta, tačiau siekiant ir toliau išlaikyti aukštą antikorupcinį lygį, Departamentas parengė šią Programą.
7. Galima išskirti šias korupcijos pasireiškimo prielaidas:
7.1. Bendrąsias:
7.1.1. teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas;
7.1.2. neskaidrūs sprendimų ir procedūrų procesai bei jų viešumas;
7.1.3. motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas;
7.1.4. visuomenės pilietiškumo stoka, kuri apima visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumą ir prieštaringumą, nesipriešinimą korumpuotiems darbuotojams bei piliečių pasyvumą antikorupcinėje veikloje;
7.2. Specialiąsias (pagal Departamentui priskirtas funkcijas):
7.2.1. Pagrindinės atliekamos funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
7.2.2. Priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo;
7.2.3. Valstybės tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimas.

III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

8. Programos tikslas – siekti, kad būtų vykdoma kryptinga korupcijos prevencijos politika, sumažintos sąlygos, darančios įtaką korupcijos pasireiškimui, ir tuo užkertamas kelias korupcijos pasireiškimui bei siekti didesnio viešojo sektoriaus sprendimų ir procedūrų skaidrumo, padidinti atskaitingumą visuomenei.
9. Programos tikslui pasiekti numatomi tokie uždaviniai:
9.1. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą;
9.2. užtikrinti, kad Departamente ir jo įstaigose nebūtų prielaidų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms;
9.3. didinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakomybę ir atskaitomybę;
9.4. siekti užtikrinti informacijos viešumą ir priimamų svarbių sprendimų skaidrumą.
9.5. Programos įgyvendinimo veiksmingumas įvertinamas iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 15 dienos pagal šiuos rodiklius:
9.5.1. įvykdytų Departamento 2017-2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2017-2020 metams plano (toliau - Priemonių planas), esančio priede, priemonių skaičius (2017 m. - 4, 2018 m.- 10, 2019 m.-5, 2020-5);
9.5.2. kursus korupcijos prevencijos tema išklausiusių ar kituose renginiuose šia tema dalyvavusių Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius (2017 m. - 10, 2018 m. – 14, 2019 m. – 14, 2020 m. – 14).

V SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

10. Programos įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.
11. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Priemonių planą, kuriame nustatomi programos uždaviniai, įgyvendinimo priemonės, vertinimo kriterijai, įvykdymo terminai ir atsakingi vykdytojai. Priemonių planas yra neatskiriama programos dalis.
12. Programos Priemonių plano vykdytojai iki kiekvienų metų sausio 25 d. pateikia Departamento direktoriaus įsakymu paskirtam valstybės tarnautojui informaciją apie priemonių vykdymo eigą ir jų veiksmingumą.
13. Priemonių plano projektą ir prireikus Programos pakeitimo projektus rengia Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.
14. Programa bei Priemonių planas gali būti keičiami atsižvelgiant į visuomenės pasiūlymus, pastabas, pateiktas Komisijai raštu.
15. Departamento korupcijos prevencijos 2017-2020 metų priemonių įgyvendinimo 2017-2020 metais veiksmingumo ataskaita tvirtinama Departamento direktoriaus įsakymu.
16. Netinkamas Programos ar Priemonių plano vykdymas, neteisingos informacijos asmenims, kontroliuojantiems Programos ar Priemonių plano įgyvendinimą, pateikimas ar jos nepateikimas, Programoje ar Priemonių plane nustatytų terminų nesilaikymas ar kiti pažeidimai užtraukia tarnybinę arba drausminę atsakomybę.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Programa įgyvendinama iš Departamentui atitinkamiems metams skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Programai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
18. Programa bei Priemonių planas bei jų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, Departamento internetinėje svetainėje.

TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017-2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2017-2020 METAMS PLANAS

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-14