Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu patvirtinimo“

Data

2020 08 04

Įvertinimas
0
2014-m-kulturos-ministerijos-premijos-5494236638d2c.jpg

2020 m. liepos 31 d. Nr. ĮV-1028
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ bei įgyvendindamas COVID-19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarimo protokoliniu sprendimu (protokolo Nr. 28, 1 klausimas), 4.6.1 papunktį:
 
1. T v i r t i n u pridedamas:
1.1. Viešų kultūros renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijas ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu;
1.2. Bibliotekų veiklos organizavimo ir paslaugų teikimo rekomendacijas ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu;
1.3. Muziejų veiklos organizavimo ir paslaugų teikimo rekomendacijas ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu;
1.4. Kultūros centrų veiklos organizavimo ir paslaugų teikimo rekomendacijas ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu;
1.5. Istorinių nacionalinių parkų ir valstybinių kultūrinių rezervatų direkcijų veiklos organizavimo ir paslaugų teikimo rekomendacijas ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu.

2. P a v e d u kultūros įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, vadovams vadovautis šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis rekomendacijomis.

3. R e k o m e n d u o j u kitiems renginių organizatoriams organizuojant viešus kultūros renginius atvirose ir uždarose erdvėse vadovautis šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis rekomendacijomis.

4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
4.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. ĮV-594 „Dėl Karantino draudimų švelninimo Lietuvos muziejų veiklai metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;
4.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. ĮV-697 „Dėl Viešų kultūros renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 1 d.
 

Kultūros ministras    Mindaugas Kvietkauskas