Seminaras „Istorijos mokymas daugiakultūrėje aplinkoje“

Data

2020 10 07

Įvertinimas
0
20201006_151828.jpg

2020 m. spalio 6 d. „Vilniaus lenkų kultūros namuose“ vyko Tautinių mažumų departamento kartu su Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga organizuotas seminaras „Istorijos mokymas daugiakultūrėje aplinkoje“. Sveikinimo žodį tarė Tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė, pranešimus skaitė lektoriai iš Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos doc. dr. Artūras Mickevičius ir doc. dr. Linas Jašinauskas, praktine patirtimi dalinosi mokytojų atstovas Trakų. raj. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos mokytojas metodininkas Dainius Kuchanauskas. Seminare buvo apžvelgtos stojimo į pedagogines specialybes rezultatai, istorijos mokytojų rengimo perspektyvos. Kalbėta apie tai, kaip svarbu sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams tobulinti bendrąsias ir ypač dalykines kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti ir įgyvendinti.

Aptarta pradinio ir pagrindinio ugdymo istorijos programų atnaujinimo būtinybė. Istorija socialinio ugdymo bloke, kurį sudaro geografija, pilietinis ugdymas, ekonomika ir dorinis ugdymas, turi atliepti tiek humanitarinio, tiek socialinio ugdymo tikslus. Diskutuota apie tai, jog pirmaisiais mokymosi metais istorijos pamokų metu moksleiviai nagrinėja pokyčius praeityje (jų pobūdį, trukmę, reikšmingumą, tarpusavio ryšius). Demokratinių vertybių ugdymas mokykloje turėtų būti grindžiamas veiklomis, kurios skatintų iš šeimos aplinkos pereiti veikti į demokratinę visuomenę. Klasėje organizuojamos veikos turėtų skatinti ir padėti mokiniams įsitraukti į vietos bendruomenės gyvenimą. Aptarti socialinio ugdymo tikslai ir uždaviniai mokyklose – mokytis naudotis įvairiais šaltiniais, jais remiantis išsakyti ir pagrįsti savo nuomonę apie žmonių gyvenimą praeityje, dabartyje ir ateityje, pastebėti bendruomeniškumo, demokratinių principų raišką, suprasti piliečio teises ir pareigas, suprasti save ir kitus žmones bendruomenėje, bendrauti, bendradarbiauti, būti tolerantiškam, konstruktyviai spręsti iškylančias problemas.

Vėliau mokytojai dalinosi patirtimi ir lūkesčiais įgyvendinant praktinį istorijos programos mokymą. Pažymėta, jog labai svarbu istorijos mokytis kitų mokymosi dalykų kontekste, padėti mokiniams įžvelgti, atskirti, kritiškai vertinti įvairius istorinius įvykius, šaltinius, asmenybes. Mokytojai atkreipė dėmesį į tai, jog pilietiškumo ugdymas mokyklose turėtų išlikti kaip atskiras mokymosi dalykas. Taip pat buvo aptartos istorijos dėstymo aktualijos ir specifika tautinių mažumų mokyklose. Doc. dr. Artūras Mickevičius akcentavo, jog mokytojas yra tarpinė ir svarbiausia dalis tarp mokymosi dalyko ir mokinio, todėl mokant istorijos ir pilietiškumo labai svarbu atrasti ir puoselėti tai kas sieja, o ne tai kas gali skirti.