Pareigų aprašymas Spausdinti

TAUTINIŲ MAŽUMŲ POLITIKOS ANALIZĖS IR INFORMACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kaupti, analizuoti ir apibendrinti duomenis apie tautines mažumas, teikti tautinių mažumų politikos įgyvendinimo priemonėms būtiną apdorotą ir susistemintą informaciją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyriausiojo specialisto specialiosios veiklos srities funkcijos - medžiagos apie tautines mažumas kaupimas, analizė ir apibendrinimas, dalyvavimas organizuojant ir atliekant šios valdymo srities tyrimus, apdorotos informacijos Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) priemonių įgyvendinimui teikimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą įgudusio vartotojo B2 lygiu;

6.3. turėti 2 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje.

6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimo taisykles;

6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus tautinių mažumų klausimais;

6.6. gebėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išaiškinimus bei atsakymus į institucijų ir piliečių paklausimus, skundus ir pretenzijas;

6.7. išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo bei tvarkymo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.9. gebėti rengti ir organizuoti projektus, tarptautinius seminarus konferencijas, diskusijas;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie tautinių mažumų padėtį Lietuvos Respublikoje;

7.2. teikia pasiūlymus departamento vadovybei dėl mokslinių, sociologinių, demografinių, infrastruktūros ir kitų tyrimų bei viešosios nuomonės apklausų tautinių santykių klausimais;

7.3. atlieka nacionalinių ir tarptautinių procesų įtakų analizę;

7.4. analizuoja ir apibendrina tarptautinę tautinių mažumų politikos įgyvendinimo patirtį;

7.5. pagal kompetenciją teikia informaciją tautinių mažumų grupių kuratoriams;

7.6. teikia informaciją, susijusią su tautinių mažumų statistiniais duomenimis ir tyrimų rezultatais departamento rengiamiems leidiniams, dalomajai, audiovizualinei ir kitai medžiagai;

7.7. rengia ir teikia departamento direktoriui, skyriaus vedėjui apžvalginę ir analitinę informaciją apie tautinių mažumų padėtį Lietuvoje;

7.8. pagal kompetenciją rengia medžiagą departamento internetiniam puslapiui bei socialinei paskyrai;

7.9. tvarko skyriaus raštvedybos dokumentus ir atsako už archyvinių bylų tvarkymą bei perdavimą departamento archyvui;

7.10. pagal kompetenciją:

7.10.1. rengia įstatymų, kitų teisės aktų, departamento direktoriaus įsakymų projektus, raštus ir kitus teisės aktus;

7.10.2. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, tarptautinėmis įstaigomis ir organizacijomis, dirbančiomis tautinių mažumų teisių apsaugos srityje;

7.10.3. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus; bei pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

7.10.4. dalyvauja organizuojant konferencijas, seminarus, mokymus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus renginius tautinių mažumų klausimas;

7.10.5. departamento direktoriaus arba skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe;

7.10.6. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio departamento direktoriaus arba skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.