Pareigų aprašymas Spausdinti

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO TEISĖS IR PERSONALO KLAUSIMAIS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiasis specialistas teisės ir personalo klausimais yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – specialistai

3. Pareigybės lygis – A2

 

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto teisės ir personalo klausimais pareigybė reikalinga organizuoti Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) personalo valdymą, užtikrinti, kad departamento rengiami teisės aktai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei juridinės technikos reikalavimus bei organizuoti viešuosius pirkimus ir kontroliuoti, kad departamento vykdomi viešieji pirkimai atitiktų teisės aktų reikalavimus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto teisės ir personalo klausimais pareigas einantis darbuotojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – departamento personalo valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo bei kontrolės, departamento interesų atstovavimo teisėsaugos, teisėtvarkos bei kitose valstybės institucijose, tinkamos departamento rengiamų teisės aktų projektų juridinės technikos užtikrinimo.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis vyriausiojo specialisto teisės ir personalo klausimais pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro) išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį personalo tvarkymo srityje bei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

6.3. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su tautinėmis mažumomis;

6.5. išmanyti civilinį procesą, administracinių bylų teiseną, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, personalo valdymą ir tvarkymą, viešuosius pirkimus, teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles,

6.6. mokėti rengti procesinius dokumentus;

6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

 6.10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Darbuotojas, einantis vyriausiojo specialisto teisės ir personalo klausimais pareigas, atlieka tokias funkcijas:

7.1. organizuoja ir įgyvendina departamento personalo valdymą:

7.1.1. užtikrina, kad departamento personalo srityje rengiami teisės aktai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, rengia ir teikia skyrių vedėjams ir departamento direktoriui siūlymus dėl departamento personalo administravimo tobulinimo;

7.1.2. sprendžia departamento personalo valdymo srityje kylančius klausimus;

7.1.3. kartu su vyriausiuoju specialistu finansų ir apskaitos klausimais rengia departamento administracijos struktūrą, pareigybių (etatų) sąrašą, teikia pasiūlymus dėl pareigybių (etatų) sąrašo pakeitimo ir papildymo, dėl atlyginimo priedų ir priemokų nustatymo, sumažinimo ar padidinimo;

7.1.4. vykdo įstatymų nustatyta tvarka su tarnybinio vertinimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimu susijusias procedūras;

7.1.5. kartu su skyrių vedėjais rengia departamento struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, derina juos, tikslina ir teikia juos tvirtinti;

7.1.6. teikia teisines konsultacijas departamento darbuotojams valstybės tarnybos, darbo santykių klausimais;

7.2. organizuoja departamento viešuosius pirkimus ir atlieka jų vykdymo kontrolę:

 7.2.1. rengia įsakymų projektus dėl viešųjų pirkimų, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų departamento struktūrinių padalinių parengtų įsakymų projektų;

 7.2.2. apibendrina per einamuosius finansinius metus planuojamų pirkimų poreikius, jų kiekius (apimtis) ir numatomas lėšas;

 7.2.3. skaičiuoja departamento viešųjų pirkimų vertes;

 7.2.4. rengia departamento viešųjų pirkimų skelbimus, pirkimo dokumentų projektus ir organizuoja pirkimo procedūras;

7.2.5. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais terminais teikia tiekėjams pirkimo dokumentus, pranešimus apie vykdomas pirkimo procedūras ir pirkimo dokumentų paaiškinimus, nagrinėja pretenzijas;

7.2.6. Organizuoja viešųjų pirkimų komisijų darbą.

7.2.7. teikia privalomą informaciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus;

7.2.8. atlieka kitus privalomus darbus, siekdamas užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos viešųjų pirkimų procedūros;

7.2.9. esant poreikiui, vykdo einamąją finansų kontrolę.

7.3. rengia procesinius dokumentus, atstovauja departamentui teismuose su darbo ir tarnybos santykiais susijusiuose ginčuose;

7.4. užtikrina tinkamą departamento rengiamų teisės aktų projektų juridinę techniką;

7.5. pagal kompetenciją:

7.5.1. dalyvauja įvairių komisijų ar darbo grupių darbe;

7.5.2. rengia departamento direktoriaus įsakymų projektus, įvairius raštus bei prisideda prie įstatymų ir kitų teisės aktų, raštų, privalomų visam departamentui, rengimo;

7.5.3. vykdo kitus departamento direktoriaus pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas teisės ir personalo klausimais yra pavaldus departamento direktoriui.