Pareigų aprašymas Spausdinti

TAUTINIŲ MAŽUMŲ POLITIKOS ANALIZĖS IR INFORMACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – specialistai.

3. Pareigybės lygis – A2.

II. PASKIRTIS

4. Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) strateginio veiklos plano rengimui ir įgyvendinimui koordinuoti bei su tautinėmis mažumomis susijusiems teisės aktams, programiniams dokumentams ir tarptautinėms bendradarbiavimo sutartims rengti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyriausiojo specialisto bendrosios veiklos srities funkcijos – šios valdymo srities teisės aktų rengimas, strateginis planavimas, specialiosios veiklos srities funkcijos – departamento vykdomų tarpinstitucinių priemonių koordinavimas, programinių dokumentų rengimas, tarptautinių sutarčių inicijavimas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą įgudusio vartotojo B1 lygiu ir rusų kalbą įgudusio vartotojo B1 lygiu;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

6.4. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius strateginio planavimo dokumentų rengimo tvarką, teisės aktų rengimą, bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą;

6.5. gebėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išaiškinimus bei atsakymus į institucijų ir piliečių paklausimus, skundus ir pretenzijas;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo bei tvarkymo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.8. gebėti rengti teisės aktus ir strateginio planavimo dokumentus;

6.9. gebėti organizuoti projektus, tarptautinius seminarus konferencijas, diskusijas;

6.10. išmanyti Lietuvos tautinių mažumų istoriją, domėtis jų gyvenimo socialiniais, kultūriniais aspektais.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. analizuoja ir apibendrina informaciją tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais, apibendrina įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų šiais klausimais taikymo praktiką;

7.2. teikia institucijoms siūlymus dėl tautinių mažumų politikai įgyvendinti reikalingų teisės aktų, jų atitikties Europos Sąjungos teisei, šių teisės aktų rengimo ir tobulinimo;

 7.3. koordinuoja departamento strateginio veiklos plano rengimą, stebi jo įgyvendinimą;

 7.4. koordinuoja departamento strateginio veiklos plano tikslinimą einamųjų metų eigoje

7.5. dalyvauja rengiant tautinių mažumų politikos srities strateginio planavimo dokumentus ir pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;

 7.6. įvertina tarpinstitucinių programų projektų suderinamumą su departamento strateginiais tikslais ir teikia pastabas;

7.7. koordinuoja ir rengia departamento metinę veiklos ataskaitą

7.8. tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais analizuoja Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo poreikius ir galimybes, inicijuoja ir rengia tarptautinių sutarčių projektus;

7.9. organizuoja departamento vykdomų tarpinstitucinių priemonių įgyvendinimą ir teikia ataskaitas už jas;

7.10. pagal kompetenciją:

7.10.1. rengia įstatymų, kitų teisės aktų, departamento direktoriaus įsakymų projektus, raštus ir kitus teisės aktus;

7.10.2. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, tarptautinėmis įstaigomis ir organizacijomis, dirbančiomis tautinių mažumų teisių apsaugos srityje;

7.10.3. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus; bei pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

7.10.4. dalyvauja organizuojant konferencijas, seminarus, mokymus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus renginius tautinių mažumų klausimas;

7.10.5. departamento direktoriaus arba skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe;

7.11. organizuoja skyriaus viešųjų pirkimų vykdymą;

7.12. esant poreikiui, vykdo einamąją finansų kontrolę;

7.13. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio departamento direktoriaus arba skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.