Pareigų aprašymas Spausdinti

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.
 
II. PASKIRTIS
 
4. Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti valstybės politikos tautinių mažumų klausimais viešinimą bei Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) vykdomų tarpkultūrinio dialogo skatinimo priemonių įgyvendinimą.
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
5. Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyriausiojo specialisto bendrosios veiklos srities funkcija – viešieji ryšiai, specialiosios veiklos srities funkcija –tarpkultūrinio dialogo skatinimo priemonių įgyvendinimas. 
 
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
6. Valstybės tarnautojas, einantis Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešųjų ryšių srityje;
6.3. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu ir rusų arba lenkų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimą;
6.5. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą, įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su tautinių mažumų klausimais;
6.6. išmanyti visuomenės informavimo būdus ir priemones, viešųjų ryšių veiklos principus, tarptautinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus;
6.7. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti su interesantais, žiniasklaidos atstovais;
6.9. gebėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išaiškinimus bei atsakymus į gautus paklausimus, skundus ir pretenzijas;
6.10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.11. gebėti rengti ir organizuoti projektus, tarptautinius seminarus konferencijas, diskusijas;
6.12. išmanyti Lietuvos tautinių mažumų istoriją, domėtis jų gyvenimo socialiniais, kultūriniais aspektais.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
7. Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. teikia informaciją žiniasklaidai apie departamento veiklą, valstybės politiką tautinių mažumų srityje bei tautinių mažumų padėtį Lietuvos Respublikoje, atsako už šios informacijos tikslumą;
7.2. rengia pranešimus spaudai, medžiagą departamento internetiniam puslapiui bei socialinei paskyrai; 
7.3. užmezga ir palaiko pozityvius ryšius su žiniasklaida;
7.4. organizuoja viešųjų ryšių akcijas;
7.5. organizuoja užsienio delegacijų, atvykstančių departamento kvietimu, vizitus, rengia dalykinius susitikimus su Lietuvos Respublikos institucijų atstovais;
7.6. atlieka visuomenės informavimo priemonių monitoringą, prireikus teikia skundus dėl tautinės nesantaikos kurstymo ir tautinių mažumų teisių pažeidimo kompetentingoms institucijoms;
7.7. organizuoja konkursą premijai „Už tarpkultūrinio dialogo skatinimą“ gauti;
7.8. organizuoja tarpkultūrinio dialogo skatinimo priemonių įgyvendinimą;
7.9. rengia sveikinimus valstybinių ir kitų švenčių proga; 
7.10. rengia departamento direktoriaus viešųjų kalbų, straipsnių, pranešimų projektus;
8. pagal kompetenciją:
8.1. rengia teisės aktų, departamento direktoriaus įsakymų projektus, raštus ir kitus teisės aktus;
8.2. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, tarptautinėmis įstaigomis ir organizacijomis, dirbančiomis tautinių mažumų teisių apsaugos srityje;
8.3. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų prašymus, skundus bei pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
8.4. dalyvauja organizuojant konferencijas, seminarus, mokymus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus renginius tautinių mažumų klausimas;
8.5. departamento direktoriaus arba skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe; 
8.6. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio departamento direktoriaus arba skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.