Pareigų aprašymas Spausdinti

RYŠIŲ SU TAUTINĖMIS BENDRIJOMIS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis  - A.
3. Pareigybės kategorija  - 12
 
II. PASKIRTIS
 
           4. Ryšių su tautinėmis bendrijomis reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir įgyvendinti rusų tautinės mažumos integracijos priemones, rūpintis jų teisėtų poreikių užtikrinimu ir problemų, susijusių su integracijos į Lietuvos visuomenę sprendimu.
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
      5. Skyriaus vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – ryšiai su tautinėmis bendrijomis, specialioji veiklos sritis – įgyvendinti tautinių mažumų programos priemones, spręsti rusų tautinės mažumos veiklos bei integracijos į visuomenę problemas, rūpintis jų teisėtų poreikių užtikrinimu, bendradarbiauti su Lietuvos rusų tautinėmis bendruomenėmis ir jų organizacijomis, organizuoti tautinių mažumų kultūrinės veiklos projektų rėmimo konkursus, administruoja projektų įgyvendinimą.
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
       6. Valstybės tarnautojas, einantis Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
      6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tautinių mažumų politikos įgyvendinimo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, viešųjų įstaigų veiklą, teisės aktų rengimo taisykles;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, tarptautines konvencijas ir susitarimus tautinių mažumų klausimais;
6.5. gebėti kaupti informaciją, ją apibendrinti, analizuoti ir daryti išvadas;
6.6. mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus, rengti atsakymus;
6.7. išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo ir tvarkymo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. mokėti dirbti Microsoft Office paketu; 
6.9. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu ir rusų kalbą B2 lygiu.
 
V. RYŠIŲ SU TAUTINĖMIS BENDRIJOMIS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rūpinasi priemonių, garantuojančių rusų tautinių mažumų teisėtų interesų ir poreikių tenkinimą, įgyvendinimu;
7.2. dalyvauja nagrinėjant ir įgyvendinant rusų tautinių mažumų kultūrinės veiklos rėmimo projektus, padedančius išsaugoti jų tapatumą bei sprendžiančius šių tautinių mažumų bendruomenių veiklos bei integracijos į visuomenę problemas;
7.3. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su rusų tautinių mažumų bendruomenėmis;
7.4. organizuoja tautinių mažumų kultūrinės veiklos rėmimo projektų konkursus, administruoja projektų įgyvendinimą;
7.5. padeda rengti informaciją tautinių mažumų klausimais Europos Sąjungos ir Europos Tarybos institucijoms;
7.6. koordinuoja viešosios įstaigos Lietuvos tautinių mažumų etnografijos ir folkloro centras veiklą;
     7.7. organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus renginius rusų tautinei mažumai aktualiais klausimais;
      7.8. pagal kompetenciją:
      7.8.1. rengia departamento direktoriaus įsakymų projektus, raštus ir kitus teisės aktus;
      7.8.2. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
      7.8.3. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, tarptautinėmis įstaigomis ir organizacijomis;
     7.8.4. departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe; 
     7.9. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.
 
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 
 
8. Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.