Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖ
1. Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ( toliau – Departamentas) finansininko ( toliau – darbuotojas) pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei. 
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
4. Pareigybės paskirtis – atlikti Departamento finansų planavimą, valdymą ir kontrolę.
 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba finansų ir apskaitos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų kontrolės srityje;
5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis;
5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai; 
5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus 
5.6. išmanyti pagrindinius finansų planavimo, valdymo ir kontrolės principus.
 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę; 
6.2. Centralizuotai apskaitos įstaigai teikia: 
6.2.1. Departamento apskaitai tvarkyti reikalingus apskaitos dokumentus, nurodytus dokumentų informacijos sąraše, kuriais pagrindžiamos įvykdytos ūkinės operacijos, susijusios su ilgalaikio turto, atsargų, kuro ir kt. įsigijimu ir nurašymu, komandiruočių išlaidomis, darbo užmokesčiu, atsiskaitymu su tiekėjais ir rangovais ir kt.;
6.2.2. Informaciją apie suteiktas ir (ar) gautas garantijas, ūkinius įvykius, teismo procesus, kuriose kaip ieškovas (pareiškėjas) ar atsakovas dalyvauja Departamentas bei kitą Departamento apskaitai tvarkyti reikalingą ir (arba) centralizuotos apskaitos įstaigos prašomą informaciją;
6.3. Rengia ir teikia centralizuotos apskaitos įstaigai asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti Departamento apskaitos dokumentus, sąrašą;
6.4. atlieka Departamento turto būklės ir atliktų turto būklės pagerinimo darbų įvertinimą ir teikia pasiūlymus Departamento direktoriui ar jo pavedimu kitam vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui;
6.5. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui ar jo pavedimu kitam vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo; 
6.6. nustato Departamento turto likvidacinę vertę;
6.7. priima sprendimą dėl Departamento atliktų darbų priskyrimo prie einamojo remonto ar prie esminio turto pagerinimo; 
6.8. parengia ir pasirašo Departamento turto perdavimo–priėmimo, ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje, ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo, turto nurašymo, atsargų nurašymo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo, turto atidavimo naudoti, ūkinio inventoriaus nurašymo ir kitus aktus; 
6.9. nustato Departamento turto liekamųjų medžiagų vertę;
6.10. nustato Departamento turto tikrąją vertę VSAFAS nurodytais atvejais;
6.11. centralizuotos apskaitos įstaigai teikia informaciją apie periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikį;
6.12. atlieka Departamento kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių analizę;
6.13. vykdo finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
6.14. rengia detalias metines planuojamų departamento pajamų ir išlaidų sąmatas ir nustatyta tvarka patvirtintas pateikia Finansų ministerijai;
6.15. dalyvauja rengiant Departamento strateginį veiklos planą, tam, kad būtų efektyviai panaudoti turimi ir planuojami gauti finansiniai ir materialiniai ištekliai Departamento numatytiems strateginiams tikslams pasiekti;
6.16. organizuoja metinę ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, medžiagų ir kitų atsargų, skolų (mokėtinų ir gautinų), įsipareigojimų inventorizaciją;
6.17. teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant arba rengia taisykles, tvarkas, aprašus ir kitus dokumentus, susijusius su apskaitos politikos pasirinkimu;
6.18. užtikrina, kad būtų tinkamai saugomi finansiniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą;
6.19. vizuoja apskaitos dokumentus, įsakymus dėl komandiruočių, darbuotojų darbo užmokesčio, priemokų bei priedų nustatymo, materialiai atsakingų asmenų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, prekių, darbų bei paslaugų pirkimo sutartis, siekiant užtikrinti tinkamą materialinių vertybių bei darbo užmokesčio fondo administravimą;
6.20. Teikia centralizuotos apskaitos įstaigai Departamento darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 
6.21. atlieka kitas Departamento vadovo ar jo pavedimu kito vadovaujamas pareigas einančio asmens pavestas atlikti funkcijas, kiek tai susiję su apskaitos organizavimu.