Pareigų aprašymas Spausdinti

RYŠIŲ SU TAUTINĖMIS BENDRIJOMIS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – specialistai.

3. Pareigybės lygis – A2

 

II. PASKIRTIS

 

4. Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti baltarusių, ukrainiečių ir žydų tautinių mažumų integracijos priemones, rūpintis jų teisėtų poreikių užtikrinimu ir problemų, susijusių su integracijos į Lietuvos visuomenę sprendimu.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Ryšių su tautinėmis bendrijomis vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis - ryšiai su tautinėmis bendrijomis, o specialioji veiklos sritis – įgyvendinti tautinių mažumų programos priemones, spręsti klausimus susijusius su baltarusių, ukrainiečių ir žydų tautinių mažumų veikla, rūpintis jų teisėtų poreikių užtikrinimu, bendradarbiauti su Lietuvos baltarusių, ukrainiečių ir žydų tautinėmis bendruomenėmis ir jų organizacijomis bei organizuoti tautinių mažumų kultūrinės veiklos rėmimo projektų konkursą.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

6. Darbuotojas, einantis Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų organizacinio darbo patirtį;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, viešųjų įstaigų veiklą, teisės aktų rengimo taisykles;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, tarptautines konvencijas ir susitarimus tautinių mažumų klausimais;

6.5. gebėti kaupti informaciją;

6.6. išnagrinėti piliečių ir institucijų raštus, rengti atsakymus;

6.7. išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo ir tvarkymo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8. mokėti dirbti Microsoft Office paketu;

6.9. mokėti anglų kalbą A2 lygiu ir rusų kalbą A2 lygiu.

V. RYŠIŲ SU TAUTINĖMIS BENDRIJOMIS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rūpinasi priemonių, garantuojančių baltarusių, ukrainiečių ir žydų tautinių mažumų teisėtų interesų ir poreikių tenkinimą, įgyvendinimu;

7.2. dalyvauja nagrinėjant ir įgyvendinant baltarusių, ukrainiečių ir žydų tautinių mažumų kultūrinės veiklos rėmimo projektus, padedančius išsaugoti jų tapatumą bei sprendžiančius šių tautinių mažumų bendruomenių veiklos bei integracijos į visuomenę problemas;

7.3. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su baltarusių, ukrainiečių ir žydų tautinių mažumų bendruomenėmis;

7.4. organizuoja tautinių mažumų kultūrinės veiklos rėmimo projektų konkursą, administruoja projektų įgyvendinimą;

7.5. organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus renginius baltarusių, ukrainiečių ir žydų klausimais;

7.6. rūpinasi tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje projektais, vykdo jų stebėseną.

7.7. pagal kompetenciją:

7.7.1. rengia departamento direktoriaus įsakymų projektus, raštus;

7.7.2. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

7.7.3. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, tarptautinėmis įstaigomis ir organizacijomis;

7.8. Departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe;

7.9. Esant poreikiui, vykdo einamąją finansų kontrolę;

7.10. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

8. Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.