Pareigų aprašymas Spausdinti

RYŠIŲ SU TAUTINĖMIS BENDRIJOMIS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ryšių su tautinėmis bendrijomis (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rūpintis priemonių, garantuojančių Lietuvoje gyvenančių negausių tautinių mažumų teisėtų interesų ir poreikių tenkinimą, įgyvendinimu, koordinuoja tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų veiklą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – ryšiai su tautinėmis bendrijomis, specialioji veiklos sritis – įgyvendinti tautinių mažumų programos priemones, spręsti negausių tautinių mažumų veiklos bei integracijos į visuomenę problemas, rūpintis jų teisėtų poreikių užtikrinimu, bendradarbiauti su Lietuvos negausiomis tautinėmis bendruomenėmis ir jų organizacijomis, koordinuoti sekmadieninių mokyklų veiklą, tvarkyti skyriaus viešuosius pirkimus ir raštvedybos dokumentus.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus,

6.3. išmanyti tarptautines konvencijas ir susitarimus tautinių mažumų klausimais, kitus teisės aktus reglamentuojančius skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

6.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tautinių mažumų politikos įgyvendinimo srityje;

6.5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo srityje;

6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo ir tvarkymo taisykles;

6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.9. mokėti anglų arba prancūzų kalbą B1 lygiu ir rusų kalbą C1 lygiu;

6.10. būti darbščiu, kūrybišku, gebėti bendrauti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rūpinasi priemonių, garantuojančių Lietuvoje gyvenančių negausių tautinių mažumų teisėtų interesų ir poreikių tenkinimą, įgyvendinimu;

7.2. dalyvauja nagrinėjant ir įgyvendinant negausių tautinių mažumų kultūrinės veiklos rėmimo projektus, padedančius išsaugoti jų tapatumą bei sprendžiančius šių tautinių mažumų bendruomenių veiklos bei integracijos į visuomenę problemas;

7.3. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su negausiomis tautinių mažumų bendruomenėmis;

7.4. koordinuoja Pietryčių Lietuvos regionų klausimus.

7.5. padeda rengti informaciją tautinių mažumų klausimais Europos Sąjungos ir Europos Tarybos institucijoms;

7.6. organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus renginius negausių tautinių mažumų ir sekmadieninių mokyklų klausimais;

7.7. tvarko skyriaus viešuosius pirkimus ir raštvedybos dokumentus, atsako už archyvinių bylų tvarkymą bei perdavimą departamento archyvui;

7.8. pagal kompetenciją:

7.8.1. rengia departamento direktoriaus įsakymų projektus, raštus ir kitus teisės aktus;

7.8.2. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus, bei pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

7.8.3. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, tarptautinėmis įstaigomis ir organizacijomis;

7.8.4. organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus renginius negausių tautinių mažumų klausimais;

7.9. departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe;

7.10. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėjui.