Pareigų aprašymas Spausdinti

RYŠIŲ SU TAUTINĖMIS BENDRIJOMIS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir įgyvendinti romų tautinės mažumos integracijos priemones, rūpintis jų teisėtų poreikių užtikrinimu ir problemų, susijusių su integracijos į Lietuvos visuomenę sprendimu.

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Skyriaus vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – ryšiai su tautinėmis bendrijomis, specialioji veiklos sritis – koordinuoti Romų integracijos planus, vykdyti departamento kompetencijai priskirtas romų integracijos priemones, bendradarbiauti su romų nevyriausybinėmis organizacijomis, pilietine visuomene ir tarptautinėmis institucijomis.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, tarptautines konvencijas ir susitarimus tautinių mažumų klausimais, kitus teisės aktus, reglamentuojančius skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

6.3. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.4. mokėti kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.7. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą B1 lygiu ir rusų kalbą B1 lygiu;

6.8. būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti bendrauti;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. kaupia medžiagą apie romų tautinės mažumos santykių raidą bei jų būklę;

7.2. koordinuoja Romų integracijos veiksmų plane numatytų priemonių vykdymą, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų finansavimo;

7.3. įgyvendina departamento kompetencijai priskirtas romų integracijos priemones;

7.4. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su romų bendruomene, tarptautinėmis organizacijomis;

7.5. koordinuoja viešosios įstaigos Romų visuomenės centras veiklą;

7.6. organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus renginius romų tautinės mažumos klausimais;

7.7. pagal kompetenciją:

7.7.1. rengia pranešimus, ataskaitas, ataskaitų komentarus ir kitus dokumentus romų tautinės mažumos klausimais Europos Sąjungos, Europos Tarybos ir kitoms tarptautinėms institucijoms, dirbančioms tautinių mažumų teisių apsaugos srityje;

7.7.2. departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe; atstovauja tarptautiniuose komitetuose;

7.7.3. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

7.8. rengia įstatymų, kitų teisės aktų projektus, raštus;

7.9. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėjui.