Pareigų aprašymas Spausdinti

TAUTINIŲ MAŽUMŲ POLITIKOS ANALIZĖS IR INFORMACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.           Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.           Pareigybės lygis - A.

3.           Pareigybės kategorija  - 16.

 

II. PASKIRTIS

 

4.           Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus darbą, padėti Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) direktoriui formuojant ir įgyvendinant valstybės tautinių santykių darnumo politiką.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5.           Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vedėjo pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritis – Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus darbo organizavimas, skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6.           Valstybės tarnautojas, einantis Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.        turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų išsilavinimą (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tautinių mažumų politikos įgyvendinimo srityje;

6.2.        būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, viešųjų įstaigų veiklą, teisės aktų rengimo taisykles;

6.3.        gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, tarptautines konvencijas ir susitarimus tautinių mažumų klausimais, kitus teisės aktus tautinių mažumų klausimais;

6.4.        mokėti kaupti informaciją, apibendrinti, analizuoti ir daryti išvadas;

6.5.        mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus, rengti atsakymus;

6.6.        mokėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją, perduoti nurodymus ir kontroliuoti jų vykdymo eigą bei atlikti kitus ministro pavedimus;

6.7.        planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą;

6.8.        išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.9.        mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.10.      mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) B1 lygiu ir rusų kalbą B1 lygiu;

6.11.      būti atsakingam, pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7.           Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.        organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą ir atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

7.2.        analizuoja, apibendrina ir teikia departamento direktoriui pasiūlymus tautinių mažumų bei kitais su skyriaus veikla susijusiais klausimais;

7.3.        teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl biudžeto asignavimų skyriaus kompetencijai priskirtoms sritims paskirstymo;

7.4.        organizuoja ir koordinuoja skyriaus vykdomų programų rengimą, kontroliuoja šių programų vykdymą;

7.5.        nustatyta tvarka teikia klausimus, svarstytinus departamento darbo posėdžiuose, ekspertų ir kitose komisijose;

7.6.        rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų. departamento direktoriaus įsakymų projektus, skyriaus kompetencijai priskirtais veiklos klausimais;

7.7.        rengia departamento strateginį veiklos planą;

7.8.        pagal kompetenciją ir strateginio veiklos plano priemones vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą, koordinuoja programų įgyvendinimą ir vadovaujantis departamento direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis kontroliuoja programoms skirtų lėšų panaudojimą;

7.9.        pagal kompetenciją analizuoja ir teikia išvadas dėl kitų departamento administracijos padalinių paruoštų dokumentų bei teisės aktų projektų;

7.10.      Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

7.11.      dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe atrenkant asmenis į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas;

7.12.      departamento direktoriaus pavedimu:

7.12.1.   dalyvauja kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose, seminaruose;

7.12.2.   dalyvauja departamento ir kitų institucijų sudaromų komisijų, darbo grupių darbe;

7.13.      pagal kompetenciją:

7.13.1.   nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

7.13.2.   koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą;

7.13.3.   organizuoja pasitarimus, seminarus konferencijas;

7.13.4.   teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą;

7.13.5.   bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, tarptautinėmis įstaigomis ir organizacijomis;

7.14.      koordinuoja priemones, skirtas tautinių mažumų politikos įgyvendinimui, informacijos kaupimui ir analizei ir tarpkultūrinio dialogo skatinimui;

7.15.      koordinuoja departamento vykdomų priemonių viešinimą;

7.16.      gali turėti kitų departamento direktoriaus jam suteiktų įgaliojimų;

7.17.      vykdo kitas skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;

7.18.      siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir departamento direktoriaus pavestas funkcijas.

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8.           Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.