Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Erika Liugė yra paskirta Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenų apsaugos pareigūnu. Pagrindinė Departamento duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Prašome kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected], tel. (8 5) 219 48 06.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ IGYVENDINIMO TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TVARKOS APRAŠAS


Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje (atmintinė)

Atnaujinimo data: 2023-11-23