BDAR
gdpr

Tyrimai ir analizės

Беларусы в Польше, Литве, Грузии: отношение к войне, помощь Украине, дискриминация. (Oleg Alampiev, Filip Bikanov; Friedrich Ebert Stiftung foundation, 2022 m.)

Etniškumo ir religijos sąveika kintančiuose istoriniuose ir socialiniuose kontekstuose: Lietuvos lenkai ir rusai (Monika Frėjūtė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, Kristina Šliavaitė; LSMC Sociologijos institutas, 2022 m.) 

Ilgalaikės valstybinės kalbos politikos galimybių studija (parengta LR kultūros ministerijos užsakymu, 2022 m.)

Language competence in education: re-thinking minority issues in Lithuania (Ineta Dabašinskienė, Skirmantė Kubiliūtė, 2021 m.)  (Įgyvendinant projektą: EDUATOM – Puslapis apie projektą)

Lietuvos visuomenės paveikumas deznformacijai. Naratyvų analizė (Vilniaus politikos analizės instituto tyrimas, tyrėjai Donatas Puslys ir Gintaras Šumskas, 2021 m.)

Eurobarometer surveys: Discrimination in European Union

LSTC Etininių tyrimų instituto Visuomenės nuostatų apklausos

Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis (Lietuvos kultūros tarybos užsakymu 2020 m. atlikto tyrimo santrauka)

Tautinių mažumų atstovų integracijos darbo rinkoje galimybių įvertinimas bei stebėsenos metodikos sukūrimas, 2020-2021 m.  (Įgyvendinant ES projektą "Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“.)

Valstybinės kalbos kursų lankytojų apklausa (naujai į Lietuvą atvykusių užsieniečių, 2021 m.)

Romų tautybės asmenų padėtis 2020 m.

Lenkų kalbos ir lenkų bendruomenės Lietuvoje išsaugojimo ir vystymo strategija „Vilniaus kraštas 2040“

Kalba, tautinis tapatumas ir lygios galimybės švietime: mokyklų lietuvių, lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis bendruomenių požiūriai (Kristina Šliavaitė; Lietuvos socialinių tyrimų centro Etininių tyrimų institutas, Vytauto Didžiojo universitetas; 2019 m.)

TMD užsakymu Rytų Europos studijų centro atlikta studija "Tautinės mažumos Lietuvoje", 2017 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos užsakymu atliktas „Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygio nustatymo tyrimas“, 2017 m. lapkričio mėn.

Romų bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimo įgyvendinant Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų planą galimybių studija

TMD su Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centru atliktas tyrimas "Tautinės bendrijos, žiniasklaidos priemonės ir pasitikėjimas"

Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas (Mykolo Romerio universiteto mokslo studija, 2014 m.)

Tautinės mažumos samprata ir subjektiškumas tarptautinėje teisėje (Saulius Katuoka, MRU, 2012 m.)

2015 metų pradžioje Lietuvos Respublikos kultūros ministerija inicijavo Lietuvoje gyvenančių tautinėms mažumoms priklausančių asmenų padėties tyrimą. Tyrimą atliko Lietuvos socialinių tyrimų centras. Šio tyrimo metu išanalizuoti duomenys apie tautinių mažumų padėtį Lietuvoje ir, remiantis atlikta duomenų analize, nustatyta, kokiomis priemonėmis valstybė gali gerinti Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų tapatumo išsaugojimą ir jų integraciją į visuomenės gyvenimą. Taip pat suformuluotos išvados ir rekomendacijos Tautinių mažumų tapatumo išsaugojimo ir integracijos į Lietuvos visuomenę plėtros programai parengti.

Tyrimo uždaviniai:

- nustatyti ir įvertinti tautinių mažumų integracijos į šalies gyvenimo lygį bei pateikti rekomendacijas reikalingoms integracinėms priemonėms;

- nustatyti pilietinio tautinių mažumų aktyvumo lygį;

- nustatyti rekomenduotinas priemones, reikalingas tautinių mažumų tapatumo išsaugojimui;

- nustatyti su tautinių mažumų neformaliuoju švietimu susijusias problemas;

- atskleisti nacionalinėje spaudoje ir internetiniuose naujienų tinklapiuose vyraujančią tematiką apie tautines (lenkai, rusai, žydai) grupes, pagrindinius šaltinius ir nuomonių formuotojus apie tiriamas grupes ir jas atstovaujančius asmenis; straipsnių turinio ypatumus (nepakantumo raišką; diskurse įvardijamas grėsmes, siejamas su tiriamomis grupėmis, pasikartojančias retorines frazes ir su jomis siejamas tipines asociacijas, etc.);

- parengti ne mažiau kaip 3 svarbiausių nuo 2010 m. atliktų su tautinėmis mažumomis susijusių tyrimų apžvalgą, nurodant tyrimo pavadinimą, atlikimo metus ir vykdytoją;

- išanalizuoti gautus tyrimo rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas ir rekomendacijas Tautinių mažumų tapatumo išsaugojimo ir integracijos į Lietuvos visuomenę plėtros programai parengti.

Tyrimas buvo pabaigtas 2015 metų gruodį. Su jo rezultatais galite susipažinti čia:

Tautinių mažumų apklausos ataskaita;

Žiniasklaidos turinio tyrimo ataskaita;

Tyrimų apie tautines grupes apžvalga;

Rekomendacijos ir išvados.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-14