BDAR
gdpr

Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcija

Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcija Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu buvo patvirtina 2019  m. rugsėjo 26 d. Jos paskirtis - pagrįsti tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo būtinybę ir sudaryti sąlygas veiksmingam jos pristatymui visuomenei, koordinuojant suinteresuotų institucijų ir organizacijų veiklą. Koncepcijoje yra pateikiama esama valstybės tautinių bendrijų analizė, nurodomi tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo principai, tikslas, uždaviniai ir laukiami rezultatai. Šiame dokumente yra deklaruojamas valstybės tikslas Lietuvos tautinių mažumų istoriją visuomenei pristatyti kaip kultūriškai, konfesiškai ir kalbiškai svarbią ir aktualią integralios, dinamiškos Lietuvos tapatybės dalį.

Patvirtinus Koncepciją, buvo parengtas ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu priimtas Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo veiksmų planas. Jame numatytos 35 veiklos, kurios bus vykdomos 2020 - 2022 metais. Už jų įgyvendinimą yra atsakingos šios institucijos: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, švietimo, mokslo ir sporto ministerija, užsienio reikalų ministerija, žemės ūkio ministerija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras.

Šiame plane numatytomis veiklomis siekiama skatinti visuomenę kurti ir dalyvauti, pristatant Lietuvos tautinių mažumų istoriją, kultūrą, kalbą ir tradicijas; stiprinti kultūrų raiškos įvairovę visais (nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu) lygiais; formuoti pilietiškai atsakingos ir atviros kitoms kultūroms visuomenės kritinį mąstymą; stiprinti ir plėtoti tarpinstitucinį ir valstybinio bei nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcijos tvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo 2020–2022 m. veiksmų plano tvirtinimo“

Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo 2020 metų veiksmų plano ataskaita

Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo 2021 metų veiksmų plano ataskaita
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-02