PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 492

TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –Departamentas) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant ir įgyvendinanti tautinių mažumų politiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 210, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05496

2.  Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Departamento nuostatais (toliau – Nuostatai).

3. Departamentas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 210, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05496

4. Departamentas yra iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

5. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą, tvirtina ir keičia Nuostatus, priima sprendimą dėl Departamento buveinės pakeitimo, sprendžia kitus jos, kaip Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Departamento vieši pranešimai skelbiami Departamento interneto svetainėje, o prireikus ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

II SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

7. Departamento veiklos tikslas – dalyvauti formuojant valstybės politiką tautinių mažumų srityje ir ją įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 210, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05496

8. Departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

8.1. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais, apibendrina įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų šiais klausimais taikymo praktiką, teikia institucijoms siūlymus dėl tautinių mažumų politikai įgyvendinti reikalingų teisės aktų, jų atitikties Europos Sąjungos teisei, šių teisės aktų rengimo ir tobulinimo;

8.2. rengia, koordinuoja ir įgyvendina tautinių mažumų politikos srities strateginio planavimo dokumentus;

8.3. kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina ir skelbia informaciją apie tautinių mažumų santykių raidą Lietuvos Respublikoje, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pasiūlymus dėl tautinių mažumų politikos formavimo, o kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms – dėl tautinių mažumų politikos įgyvendinimo;

8.4. kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina ir skelbia informaciją apie tautinių mažumų socialinę-politinę padėtį, tiria jų poreikius ir įgyvendina priemones, padedančias išsaugoti tautinių mažumų kultūrinį tapatumą;

8.5. bendradarbiaudamas su asmenimis, priklausančiais tautinėms mažumoms, Lietuvos tautinėmis bendrijomis, tiria jų tautinio tapatumo išsaugojimo poreikius, sprendžia šių asmenų integracijos klausimus, iš dalies finansuoja tautinių mažumų integracijos ir tapatumo išsaugojimo priemones;

8.6. inicijuoja mokslinius, sociologinius, demografinius, infrastruktūros ir kitus tyrimus tautinių santykių klausimais, taip pat viešosios nuomonės apklausas;

8.7. rengia Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais tautinių mažumų klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas tautinių mažumų klausimais rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos, nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos interesams tarptautinėse organizacijose ir komitetuose tautinių mažumų klausimais;

8.8. perkelia į nacionalinę teisę Europos Sąjungos teisės aktų tautinių mažumų srityje nuostatas ir jas įgyvendina, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus tautinių mažumų srityje;

8.9. teikia Kultūros ministerijai ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms informaciją tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais, kai rengiami pranešimai Europos Sąjungai, Europos Tarybai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms;

8.10. tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais analizuoja Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo poreikius ir galimybes, inicijuoja ir rengia tarptautinių sutarčių projektus, organizuoja Lietuvos Respublikos tautinių mažumų teisių apsaugos srities tarptautinių sutarčių vykdymą;

8.11. įgyvendina Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų pateiktas rekomendacijas tautinių mažumų klausimais ir vykdo nuolatinę rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;

8.12. rengia periodinius pranešimus apie Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, koordinuoja (organizuoja) šios konvencijos nuostatų įgyvendinimą ir vykdo stebėseną; rengia informaciją ir teikia ataskaitas Europos komisijai prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI);

8.13. įgyvendina neformaliojo tautinių mažumų švietimo priemones;

8.14. koordinuoja ir įgyvendina priemones, skatinančias įvairių tautinių mažumų tarpkultūrinį dialogą, kovą su tautine, rasine diskriminacija ir etnine neapykanta;

8.15. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Departamento kompetencijos klausimais;

8.16. organizuoja valstybės politikos tautinių mažumų klausimais, tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų veiklos viešinimą, informacinių leidinių leidybą, taip pat organizuoja ir rengia konferencijas, diskusijas, konkursus, kitus renginius;

8.17. rengia ir įgyvendina tautinių mažumų istorinio ir kultūrinio pažinimo priemones, koordinuoja veiklas, susijusias su negausių tradicinių tautinių mažumų, neturinčių istorinės tėvynės (Lietuvos karaimų, totorių ir romų), tapatumo išsaugojimu;

8.18. įgyvendina integracines, pilietines ir tarpkultūrinį dialogą skatinančias priemones, skirtas Rytų Lietuvoje gyvenantiems asmenims, organizuoja vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo veiklas.

8.19. kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina ir skelbia informaciją apie atvykusių ar grįžtančių iš užsienio asmenų, priklausančių tautinėms mažumoms, poreikius; inicijuodamas bendrus pasitarimus su valstybės ir savivaldybių institucijomis, sprendžia šių asmenų klausimus, teikia valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl priemonių, padedančių jiems sparčiau integruotis į Lietuvos visuomeninį gyvenimą, sukūrimo bei prisideda prie jų įgyvendinimo;

8.20. rengia ir įgyvendina priemones, skirtas tautinių mažumų visuomenės informavimo priemonių medijų raštingumui ugdyti;

8.21. rengia ir įgyvendina priemones, skirtas visuomenės švietimui ir sociokultūrinei edukacijai tautinių mažumų klausimais;

8.22. priima teisės aktus tautinių mažumų srityje;

8.23. nagrinėja asmenų skundus, prašymus;

8.24. Vyriausybės pavedimu įgyvendina tautinių mažumų srityje veikiančių viešųjų įstaigų savininko ar dalininko teises ir pareigas, vykdo tautinių mažumų kultūros centrų veiklos raidos stebėseną, nustato pagrindines vystymo kryptis;

8.25. teikia išvadas dėl teisės aktų, susijusių su tautinėmis mažumomis, projektų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 210, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05496

III SKYRIUS

DEPARTAMENTO TEISĖS

9. Departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

9.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

9.2. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas ar darbo grupes Departamentokompetencijai priskirtiems klausimams spręsti ir teisės aktų projektams rengti;

9.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis, kitomis organizacijomis, jų padaliniais ir fiziniais asmenimis, taip pat sudaryti dvišalius ir daugiašalius bendradarbiavimo susitarimus su užsienio valstybių tautinių mažumų reikalais besirūpinančiomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis;

9.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

10. Departamentas veikia pagal Vyriausybės nustatyta tvarka parengtus strateginį ir metinį veiklos planus. Departamento strateginį veiklos planą tvirtina kultūros ministras, o metinį veiklos planą – Departamento direktorius, suderinęs su kultūros ministru.

11. Departamento administracijos padalinių veiklą reglamentuoja Departamento darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, administracijos padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai, tvirtinami Departamento direktoriaus.

12. Departamento administracijos struktūrą tvirtina Vyriausybė.

13. Departamentui vadovauja direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 210, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05496

14. Departamento direktorius priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Departamento direktorius yra atsakingas ir atskaitingas Vyriausybei ir kultūros ministrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 210, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05496

15. Departamento direktorius:

15.1. organizuoja Departamento veiklą, asmeniškai atsako už Departamentui nustatyto veiklos tikslo siekimą ir funkcijų atlikimą;

15.2. atstovauja Departamentui;

15.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kultūros ministro įsakymų vykdymą;

15.4. užtikrina Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

15.5. priima įsakymus ir tikrina, kaip jie įgyvendinami;

15.6. priima į pareigas, atleidžia iš jų Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria pašalpas, suteikia atostogas, siunčia juos į komandiruotes, skiria valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas, priima sprendimus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pareigų pažeidimo, vykdo kitus darbdavio įgaliojimus personalo valdymo srityje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 210, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05496

15.7. tvirtina Departamento administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Departamentui Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus, tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus.

16. Nesant Departamento direktoriaus, jo funkcijas atlieka Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėjo pareigas einantis asmuo.

V SKYRIUS

TAUTINIŲ BENDRIJŲ TARYBA

17. Tautinių bendrijų taryba (toliau – Taryba) yra kolegiali patariamoji institucija, atskaitinga Departamentui.

18. Tarybos veiklos tikslas – teikti Departamentui siūlymus ir reikšti patariamąją nuomonę tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais.

19. Tarybos nuostatus, reglamentuojančius Tarybos sudarymą ir veiklą, ir Tarybos sudėtį tvirtina Departamento direktorius.

VI SKYRIUS

DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

20. Departamento valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

21. Departamento strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka kultūros ministras ir Departamento direktorius, o metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę – Departamento direktorius.

22. Departamento vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 210, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05496

23. Departamento finansų kontrolę atlieka Departamento direktoriaus paskirti Departamento valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Departamentas reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 492

TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

1. Direktorius.

2. Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyrius.

3. Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijosskyrius.

4. Vyriausiasis specialistas teisės ir personalo klausimais.

5. Vyriausiasis specialistas finansų ir apskaitos klausimais.

6. Vyriausiasis specialistas bendrųjų reikalų klausimais.

––––––––––––––––––––

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 210, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05496

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 492 „Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2023-11-23