Valstybės tarnautojams ir jiems prilyginamiems asmenims

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, vykdydamas savo pareigą, numatytą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10-1 straipsnyje, gali pateikti pranešimą apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIV skyriuje), jei jis gavo neginčijamų duomenų, liudijančių šios veikos padarymą, arba pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veikos padarymą ir jei teisės aktuose nėra nustatyta praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų. Korupcijos prevencijos įstatymas.

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija.

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės. Pranešėjų apsaugos įstatymas.

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio pažeidimo forma. Ją pateikti el. paštu [email protected].

Atnaujinimo data: 2023-11-23