Romų integracija

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dalyvauja formuojant ir įgyvendina tautinių mažumų politiką, laiduojančią Lietuvos Respublikos gyventojų, priklausančių tautinėms mažumoms, teisėtų interesų ir poreikių tenkinimą, tautinio tapatumo saugojimą, taip pat sudaro sąlygas jiems visapusiškai dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime, ugdyti jų pilietiškumą, toleranciją, nepakantumą tautinės nesantaikos kurstymui.

Siekdamas užtikrinti romų tautinės mažumos integraciją į Lietuvos visuomenę, departamentas:

  • Koordinuoja Romų įtraukties iki 2030 metų veiksmų planą;

  • Remia romų kultūros ir tradicijų sklaidą;

  • Remia centrus, dirbančius su romų vaikais ir jaunimu;

 

ROMŲ ĮTRAUKTIES IKI 2030 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

ACTION PLAN FOR ROMA INCLUSION 2030

 

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės 2023 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. ĮV-32 įsteigta Ekspertų komisija kovai su antičigonizmu (toliau - Ekspertų komisija) ir  patvirtintas jos darbo reglamentas.

Romų diskriminacija ir antičigonizmas yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys šios bendruomenės atskirtį  visuomenėje. 2022 m. duomenimis, 58,6 proc. Lietuvos gyventojų nenorėtų gyventi kaimynystėje su romais, o dirbti vienoje darbovietėje nenorėtų 31 proc. respondentų.  2022-2023 metais Lietuvos žmogaus teisių centro atliko tyrimo, analizuojančio Lietuvos romų ir žydų patirtis gyvenant Lietuvoje, duomenimis, romų bendruomenė Lietuvoje patiria giliai įsišaknijusiais stereotipais grįstą diskriminaciją tiek kasdienybėje, tiek įvairiose konkrečiose gyvenimo srityse, tokiose kaip mėginimas įsidarbinti ar išsinuomoti būstą. Ekspertų komisijos tikslas - stebėti ir analizuoti antičigonizmo apraiškas visuomenėje, informuoti apie jas  kompetentingas  institucijas, rengti ataskaitas ir tyrimus bei planuoti priemones kovai su antičigonizmu.

www.romuplatforma.lt

Atnaujinimo data: 2024-02-07