Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras

Viešoji įstaiga LIETUVOS TAUTINIŲ MAŽUMŲ FOLKLORO IR ETNOGRAFIJOS CENTRAS

Stiklių g. 6, LT-01131 Vilnius
Tel. nr. (+370) 614 21516
El. p.: [email protected], [email protected]
www.ltmfc.lt

Direktorė Irena Zacharova

Viešoji įstaiga Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras – Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka 2006 m. rugsėjo mėn. 22 d. įsteigta pelno nesiekianti organizacija, veikianti kultūros, švietimo srityse ir teikianti šių sričių paslaugas visuomenės nariams, siekiant išsaugoti Lietuvos tautinių mažumų kultūrinį ir etninį savitumą joms visaverčiai integruojantis į šalies visuomeninį gyvenimą. Tai profesionaliai dirbanti kultūros ir švietimo įstaiga, teikianti kokybiškas paslaugas įvairių tautybių, visų socialinių sluoksnių šalies gyventojams, aukščiausiu lygiu dalyvaujanti Lietuvos tautinių mažumų kultūriniame gyvenime. Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras supažindina mūsų valstybės piliečius su įvairių tautų tradicijomis bei papročiais, skatina visuomenės tarpusavio toleranciją ir pasitikėjimą, plėtoja kultūrinę edukaciją, pristato daugiatautę mūsų šalies kultūros sanklodą užsienyje. 

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - puoselėti ir saugoti Lietuvos tautinių mažumų tradicinės kultūros paveldą, formuoti daugiakultūrės ir tolerantiškos Lietuvos Respublikos įvaizdį. 

Tikslą įgyvendinančios veiklos kryptys:

  • Nuolatinio tradicinės kultūros mokymo proceso organizavimas: neformalus ugdymas, jaunimo ir suaugusiųjų švietimas, tautinių mažumų folkloro mokyklos veiklos organizavimas.
  • Tautinių mažumų kultūros paveldo rinkimas, mokslinis tyrinėjimas, archyvavimas ir skaitmenizavimas: folkloro ekspedicijų į Lietuvos tautinių mažumų gausiai apgyvendintas vietoves organizavimas; sukauptos medžiagos archyvavimas, skaitmenizavimas; interaktyvus informacijos apie kultūros turinį teikimas, jo didesnės sklaidos ir naudojimo švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais paslaugų gavėjams aktualiais tikslais užtikrinimas. Centro sukaupto muzikino folkloro pasiekiamumo ir efektyvesnio panaudojamo bei integravimo į bendrą atminties institucijų sukaupto kultūros paveldo kontekstą skatinimas.
  • Tautinių mažumų tradicinės kultūros puoselėjimas ir sklaida: dalyvavimas Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo 2020–2022 metų programos įgyvendinime; Lietuvos tautinių mažumų folkloro kolektyvų, reprezentuojančių tautinių mažumų kultūrą, koncertinių programų parengimas ir pristatymas Lietuvoje bei užsienio šalyse, taip pat Valstybinės reikšmės kultūrinėse programose; valstybinės reikšmės tarptautino folkloro festivalio ,,Pokrovo varpai“, programos „Kultūrų dialogas“, respublikinių bei tarptautinių konkursų, menų parodų, kūrybinių dirbtuvių organizavimas; informacijos apie tautinių mažumų tradicinės kultūros įvykius sklaida visuomenės informavimo priemonėse. 
  • Metodinė veikla: kvalifikacijos kėlimo seminarų tradicinės kultūros tematika, mokslinių konferencijų, apskritųjų stalų diskusijų, meistriškumo kursų tautinių mažumų vaikams, jaunimui, pedagogams organizavimas, tradicinės kultūros mokymo priemonių, programų rengimas, kasmetinės vasaros folkloro mokyklos organizavimas; informacijos teikimas folkloro ir etnografijos klausimais, naudojant sukauptus ir nuolat papildomus Centro fondus (fonoteką, videoteką, biblioteką), patalpinimas Centro interneto svetainėje; tautinių mažumų meno kolektyvų konsultavimas, pasirengiant valstybės organizuojamiems renginiams ir tautinių mažumų tradicinėms kalendorinėms šventėms; susitikimų su Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjais organizavimas. 
  • Leidybinė veikla: Lietuvos tautinių mažumų tradicinę kultūrą reprezentuojančių leidinių, garso ir vaizdo kompaktinių plokštelių, rinkinių, priemonių tradicinės liaudies kultūros studijoms leidyba.
  • Kategorijų pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus suteikimas tautinių mažumų mėgėjų meno kolektyvams.
  • Pedagoginės darbo su folkloro ansambliu praktikos organizavimas ir suteikimas (pagal bendradarbiavimo sutratį su Lietuvos muzikos ir teatro akademija).
     

2022 m. veiklos rezultatų ataskaita

2021 m. finansinė ataskaita

2021 m. veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. finansinė ataskaita

2019 m. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. veiklos rezultatų ataskaita

Atnaujinimo data: 2024-02-19