BDAR
gdpr

In memoriam. Alvida Gedaminskienė

Data

2021 10 27

Įvertinimas
1
uzuojauta-74962404.jpg

Tautinių mažumų departamentas reiškia gilią užuojautą šeimai, artimiesiems ir VšĮ „Tautinių bendrijų namai“ darbuotojams dėl Alvidos Gedaminskienės mirties.

Alvida Gedaminskienė – istorikė, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytoja, daugiau nei tris dešimtmečius dirbusi tautinių mažumų srityje. Nuo 1989 m. ji ženkliai prisidėjo prie daugelio nevyriausybinių tautinių mažumų organizacijų kūrimosi ir tolimesnės jų veiklos. Padėjo bendruomenėms puoselėti savo tautinį tapatumą bei integruotis į visuomeninį Lietuvos gyvenimą.

1991 m. įkūrus „Tautinių bendrijų namus“, Alvida Gedaminskiene tapo jų vadove ir užėmė šias pareigas iki savo paskutinių dienų. Jai vadovaujant „Tautinių bendrijų namai“ tapo tautinių mažumų visuomeninių organizacijų, neformaliojo ugdymo įstaigų užsiėmimų, repeticijų ir įvairių iniciatyvų vieta, kur siekiama padėti tautinių bendrijų atstovams puoselėti tautinį tapatumą (kalbą, tradicijas, kultūrą), supažindinti Lietuvos ir kitų šalių visuomenės narius su įvairialypiu mūsų šalies kultūriniu paveldu, skatinti pagarbą kultūrų raiškos įvairovei, ugdyti tautinių mažumų kūrybinę kompetenciją ir saviraišką bei skatinti jų aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.

2012-2014 m. ji vadovavo Tautinių bendrijų namų projektui „Istorinis archyvas apie tautinių bendrijų dalyvavimą, atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę 1988-1992 m.“, 2012-2013 m. Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programos PROGRESS projekte „C.A.F.E.: Keisk požiūrį — siek lygybės“ vadovavo projekto daliai, pristatančiai Lietuvos tautinių mažumų kultūrą, tradicijas. Ji buvo projektų, užtikrinančių Tautinių bendrijų namų Valstybinės kalbos mokymo centro veiklą, vadovė.

A. Gedaminskienė buvo daugelio tautinių mažumų renginių – „Duonos šventė“, „Sekmadieninių mokyklų festivalis“ iniciatorė, organizavo renginius, skirtus paminėti tarptautinę kultūrų įvairovės dieną dialogui ir vystymuisi, tarptautinę rasinės diskriminacijos panaikinimo dieną, tarptautinę tolerancijos, žmogaus teisių dienas, o nuo 2014 m. – Lietuvos tautinių bendrijų dieną, kuri pažymima gegužės 21–ąją.

2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas įteikė Alvidai Gedaminskienei ordiną „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių. 2015 m. jai buvo įteiktas Aukščiausias Kultūros ministerijos apdovanojimas Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ – už regiono kultūros tapatumo stiprinimą, už pilietiškumo ir pagarbos kultūrų raiškos įvairovei skatinimą. O 2021 m. – Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Didysis garbės ženklas „Už nuopelnus“ – už svarų indėlį į viešosios įstaigos Tautinių bendrijų namai veiklą, skatinant tautinių bendrijų kultūrinę ir visuomeninę veiklą, už ilgametį, nenuilstamą darbą ir tautinių mažumų dalyvavimo Lietuvos nepriklausomybės atkūrime istorinių faktų, kitos su tautinėmis mažumomis susijusios archyvinės medžiagos įamžinimą bei išsaugojimą.

Alvida Gedaminskienė savo aktyvia pilietine pozicija prisidėjo prie tolerancijos, tarpusavio supratimo ugdymo visuomenės narių tarpe. Jos indėlis į Lietuvos tautinių mažumų politikos įgyvendinimą, tautinių mažumų kultūros išsaugojimą, tautinių bendrijų nevyriausybinių organizacijų įgalinimą yra unikalus ir sunkiai išmatuojamas.

Atsisveikinimas su Alvida Gedaminskiene vyks penktadienį spalio 29 d., nuo 10 iki 13 val. Vilniaus laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“.