BDAR
gdpr

Kviečiame dalyvauti Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvado pristatyme

Data

2021 10 11

Įvertinimas
0
Čekoniškių moterys.jpg

Dėl globalizacijos poveikio, vienodinimo politikos bei nepakankamo nematerialaus kultūros paveldo svarbos įvertinimo nemažai jo formų yra nykstančios. Siekdama sustabdyti šį procesą, 2003 m. spalį UNESCO priėmė Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją (toliau – Konvencija), kuri įsigaliojo 2006 m. balandžio 20 dieną. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2004 m. gruodžio 8 dieną. Konvencijos tikslai:

  • saugoti nematerialų kultūros paveldą;
  • užtikrinti pagarbą atitinkamų bendruomenių, grupių ir asmenų nematerialiam kultūros paveldui;
  • vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu ugdyti nematerialaus kultūros paveldo svarbos suvokimą ir padėti suprasti, kad reikia užtikrinti palankų jo vertinimą tarpusavyje;
  • tarptautinį bendradarbiavimą ir pagalbą.

Konvencijos 12 straipsnyje rašoma: „Kad užtikrintų nustatymą ir apsaugą, kiekviena Valstybė Šalis, atsižvelgdama į konkrečią padėtį, parengia vieną arba daugiau jos teritorijoje esančio nematerialaus kultūros paveldo sąvadų (inventorių).“

Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą (toliau – Sąvadas) sudaro nematerialaus kultūros paveldo vertybių sisteminiai sąrašai su surinktais ir nuolat atnaujinamais dabarties ir praeities duomenimis: aprašymais, vaizdo ir garso medžiaga. Į Sąvadą yra įtraukiami išlikę unikalūs, istoriniu, kultūriniu, etnologiniu ir kitais požiūriais vertingi, bendruomenėms reikšmingi nematerialaus kultūros paveldo elementai. 

Turbūt visi esame girdėję apie šį sąrašą, tačiau vargu, ar didelė visuomenės dalis galėtų išvardinti keletą sąraše esančių nematerialaus kultūros paveldo objektų, juo labiau - susijusių su Lietuvos tautinėmis bendruomenėmis. Pavyzdžiui - Lietuvos karaimų vestuvių tradicija ar Verbų rišimo tradicija Vilniaus krašte.

Todėl maloniai kviečiame Jus spalio 15 d., 14 val. dalyvauti nuotoliniame posėdyje – susitikime su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kultūros programų vadove Milda Valančiauskiene ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro Nematerialaus kultūros paveldo specialiste Loreta Sungailiene. Susitikimo metu bus pristatyta UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija ir jos tikslai bei Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas, specialistai atsakys į rūpimus klausimus.

Nuoroda prisijungimui:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM0OWZjNzctZDcyNi00MzUwLWFiZWQtZWMyNjFjNzVjNWYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22946bc51f-a24a-4d7e-96ff-7ca9f7cb8d35%22%2c%22Oid%22%3a%227b2fbfbd-ca04-4eaa-84c5-185615d6e88e%22%7d