BDAR
gdpr

TMD direktorė dr. Vida Montvydaitė dalyvauja ESBO konferencijoje, skirtoje Liublianos gairių 10-mečiui

Data

2022 09 06

Įvertinimas
0
3.jpg

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė dalyvauja Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) organizuotoje tarptautinėje konferencijoje Slovėnijoje, skirtoje Liublianos gairių 10-mečiui.

2012 m. ESBO Vyriausiojo tautinių mažumų reikalų komisaro priimtose Liublianos gairėse dėl daugiataučių visuomenių integracijos skatinama pripažinti mažumų kultūrą, tapatybę ir politinius interesus, rekomenduojama, kad valstybės narės užtikrintų, jog skirtingos etninės grupės bendrautų ir sąveikautų. Šiose rekomendacijose siūloma, kad tautinėms mažumoms būtų ne tik suteikta galimybė naudotis įstatymuose įtvirtinta teise veiksmingai dalyvauti bendrame valstybės narės valdymo procese, bet ir kad jos būtų raginamos tai daryti. Siekiama suteikti valstybėms narėms gaires, kaip jos galėtų sustiprinti integraciją ir socialinę sanglaudą, nagrinėjamas platus žmogaus teisių, įskaitant atskirų bendruomenių teises išsaugoti savo tapatybę, apsaugos ir skatinimo klausimas.

Liublianos gaires sudaro keturios dalys: struktūriniai principai, integracijos principai, integracijos politikos sistemos elementai ir pagrindinės politikos sritys.

Pažymėtina, kad Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės į lietuvių kalbą išverstos ir į vieną leidinį surinktos visos 10 ESBO rekomendacijų ir gairių tautinių mažumų teisių temomis yra pirmas ir kol kas vienintelis valstybių partnerių gerosios praktikos pavyzdys, nuolat pastebimas ESBO susitikimų metu. Jas galite rasti čia:

47516 TMD 2 dalis.pdf (lrv.lt)

ESBO (anglų kalba - Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE) yra regioninė saugumo organizacija, vienijanti 57 Europos, Šiaurės Amerikos ir Centrinės Azijos valstybes bei 11 valstybių-partnerių. ESBO būstinė yra Vienoje. ESBO pagrindinį dėmesį skiria valstybių tarpusavio pasitikėjimo skatinimui, konfliktų prevencijai ir valdymui, demokratinėms reformoms, žmogaus teisių ir fundamentalių laisvių užtikrinimui, pilietinės visuomenės stiprinimui, laisvų ir demokratiškų rinkimų skatinimui. 1991 m. rugsėjo 10 d. Lietuva, kartu su Latvija ir Estija, prisijungė prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos (ESBK). Tai buvo pirmoji tarptautinė organizacija, kurios nare tapo mūsų šalis po nepriklausomybės atkūrimo, todėl Lietuvos narystė ESBO stipriai prisidėjo prie visaverčio Lietuvos sugrįžimo į tarptautinę bendruomenę.