BDAR
gdpr

 • Direktorė
  El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vida Montvydaitė
  Direktorė
  301
 • Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rasa Paliukienė
  307
  Eglė Kiuraitė
  306
  Irma Rabcevičienė
  308
  Gražina Sluško
  405
  Živilė Ralytė
  306

  PATVIRTINTA

  Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

  direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-1

  RYŠIŲ SU TAUTINĖMIS BENDRIJOMIS SKYRIAUS 

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1.Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyrius (toliau – skyrius) yra Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  2.Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatais, departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

   

  3.Pagrindinis skyriaus uždavinys yra įgyvendinti valstybės tautinių santykių darnumo politiką, laiduojančią Lietuvos Respublikos gyventojų, priklausančių tautinėms mažumoms, teisėtų interesų ir poreikių tenkinimą, tautinio tapatumo saugojimą, taip pat sudarančią sąlygas jiems visapusiškai dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime, ugdyti jų pilietiškumą, toleranciją.

  4.Skyrius, vykdydamas šį uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  4.1. įgyvendina programas, padedančias išsaugoti tautinių mažumų kultūrinį tapatumą;

  4.2. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su Lietuvos tautinių mažumų bendruomenėmis ir jų organizacijomis, teisės aktų nustatyta tvarka iš dalies finansuoja tautinių mažumų integracijos ir tapatumo išsaugojimo priemones;

  4.3. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, sprendžiant tautinių santykių problemas;

  4.4. organizuoja Lietuvos Respublikos tautinių mažumų teisių ir apsaugos srities tarptautinių įsipareigojimų ir daugiašalių sutarčių vykdymą ir rūpinasi, kad būtų laikomasi tarptautinių sutarčių dėl tautinių mažumų, gyvenančių Lietuvoje;

  4.5. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos;

  4.6. pagal kompetenciją įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ir apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

  4.7. pagal kompetenciją teikia Kultūros ministerijai informaciją, ataskaitas ir kitus dokumentus tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais, kai rengiami pranešimai Europai Sąjungai, Europos Tarybai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms;

  4.8. pagal kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo poreikius ir galimybes tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais, inicijuoja tarptautinių sutarčių projektus, organizuoja Lietuvos Respublikos tautinių mažumų teisių apsaugos srities tarptautinių sutarčių vykdymą;

  4.9. dalyvauja įgyvendinant neformaliojo tautinių mažumų švietimo priemones;

           4.10. tautinių mažumų klausimais bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, tarptautinėmis įstaigomis ir organizacijomis;

           4.11. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją departamento kompetencijos klausimais;

           4.12. koordinuoja Pietryčių Lietuvos regionų klausimus;

           4.13. organizuoja tautinių mažumų klausimais konferencijas, diskusijas, konkursus, kitus renginius;

           4.14. pagal kompetenciją rengia teisės aktus;

           4.15. nagrinėja asmenų pranešimus, skundus, prašymus;

  4.16. teikia pasiūlymus direktoriui dėl valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms įgyvendinti;

  4.17. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl departamento strateginio veiklos plano rengimo;

  4.18. pagal savo kompetenciją ir strateginio veiklos plano programų priemones vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą, koordinuoja programų įgyvendinimą ir atsako už programoms skirtų lėšų panaudojimo tikslingumą;

  4.19. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą skyriaus kompetencijos klausimais;

  4.20. pagal skyriaus kompetenciją analizuoja ir teikia išvadas dėl kitų departamento administracijos padalinių paruoštų dokumentų bei teisės aktų projektų;

  4.21. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, tarptautinėmis įstaigomis ir organizacijomis;

  4.22. koordinuoja viešųjų įstaigų veiklą;

  4.23. koordinuoja Tautinių bendrijų tarybos veiklą;

  4.24. rengia departamento raštus ir pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai;

  4.25. departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose, seminaruose, dalyvauja departamento ir kitų institucijų sudaromų komisijų, darbo grupių darbe.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

  5. Skyrius turi teisę:

  5.1. gauti informaciją iš departamento administracijos padalinių, departamento reguliavimo srityje esančių viešųjų juridinių asmenų, reikalingą skyriaus funkcijoms vykdyti;

  5.2. siūlyti specialistus į ekspertų komisijas ir kitus asmenis į kitas komisijas;

  5.3. pagal kompetenciją rengti pasitarimus, seminarus, konferencijas;

  5.4. dalyvauti komisijų, darbo grupių veikloje;

  5.5. analizuoti ir teikti išvadas dėl kitų departamento administracijos padalinių paruoštų dokumentų bei teisės aktų projektų;

  5.6. nustatytąja tvarka atstovauti departamentui savo kompetencijos klausimais.

   

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  6. Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų departamento direktorius. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

  7. Skyriaus vedėjas:

  7.1. atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

  7.2. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams;

  7.3. atsiskaito departamento direktoriui už skyriaus veiklą;

  7.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijų darbe, atrenkant asmenis į valstybės tarnautojų pareigas;

  7.5. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

  7.6. rengia išvadas skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų tarnybinei veiklai vertinti;

  7.7. vizuoja skyriaus parengtus dokumentus, kuriuos reikia vizuoti pagal skyriaus kompetenciją;

  7.8. rūpinasi skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimu;

  7.9. atstovauja skyriui departamento administracijos struktūriniuose padaliniuose, o suteikus atitinkamus įgaliojimus, atstovauja departamentui kitose institucijose;

  7.10. gali turėti kitų departamento direktoriaus jam suteiktų įgaliojimų.

  8. Skyriaus valstybės tarnautojų teises, pareigas ir veiklos sritis nustato pareigybių aprašymai, rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.

  9. Kai skyriaus vedėjo nėra, jį pavaduoja kitas departamento direktoriaus pavedimu paskirtas skyriaus vyriausiasis specialistas.

  ________________________

   

 • Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vaiva Vėželytė-Pokladova
  304
  Erika Česnavičiūtė
  402
  Sergej Dobriakov
  402
  Justina Baliukonytė
  403

  PATVIRTINTA

  Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

  direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-1

  TAUTINIŲ MAŽUMŲ POLITIKOS ANALIZĖS IR INFORMACIJOS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1.Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyrius (toliau – skyrius) yra Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  2.Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, departamento nuostatais, departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

   

  3.Pagrindinis skyriaus uždavinys yra analizuoti, apibendrinti ir viešinti valstybės įgyvendinamą tautinių mažumų politiką, rengti teisės aktų, užtikrinančių Lietuvos Respublikos gyventojų, priklausančių tautinėms mažumoms, teisėtų interesų ir poreikių tenkinimą bei organizuoti departamento vykdomas tarpkultūrinio bendradarbiavimo, pilietiškumo ugdymo ir nediskriminavimo priemones.

  4.Skyrius, vykdydamas šį uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  4.1.apibendrina įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų tautinių mažumų klausimais taikymo praktiką, teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kurių reikia valstybės tautinių mažumų politikai įgyvendinti ir suderinti su Europos Sąjungos teise, rengimo ir tobulinimo;

  4.2. analizuoja tautinių santykių raidą Lietuvos Respublikoje, rengia ir teikia pasiūlymus dėl tautinių santykių politikos tobulinimo ir įgyvendinimo;

  4.3. kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie tautinių mažumų būklę, tiria jų poreikius;

  4.4. rengia programas, padedančias spręsti tautinių mažumų kultūros problemas, taip pat siūlo jas įtraukti į departamento rengiamas programas;

  4.5. inicijuoja mokslinius, sociologinius, demografinius, infrastruktūros ir kitus tyrimus tautinių santykių klausimais, taip pat viešosios nuomonės apklausas;

  4.6. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, sprendžiant tautinių santykių problemas;

  4.7. rengia teisės aktų, kurių reikia valstybės tautinių mažumų politikai įgyvendinti projektus;

  4.8. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire);

  4.9. pagal kompetenciją teikia Kultūros ministerijai informaciją, ataskaitas ir kitus dokumentus tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais;

  4.10. pagal kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo poreikius ir galimybes tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais, inicijuoja ir rengia tarptautinių sutarčių projektus, organizuoja Lietuvos Respublikos tautinių mažumų teisių apsaugos srities tarptautinių sutarčių vykdymą;

  4.11. koordinuoja ir įgyvendina priemones, skatinančias įvairių tautinių bendrijų tarpkultūrinį dialogą, kovą su tautine, rasine diskriminacija ir etnine neapykanta;

  4.12. tautinių mažumų klausimais bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, tarptautinėmis įstaigomis ir organizacijomis;

  4.13. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Departamento kompetencijos klausimais;

  4.14. organizuoja valstybės politikos tautinių mažumų klausimais viešinimą, leidinių leidybą, taip pat organizuoja ir rengia konferencijas, diskusijas, konkursus, kitus renginius;

  4.15. atlieka visuomenės informavimo priemonių monitoringą, prireikus teikia skundus dėl neapykantos nusikaltimų ir kitų tautinių mažumų teisių pažeidimų kompetentingoms institucijoms;

  4.16. teikia pasiūlymus direktoriui dėl valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms įgyvendinti;

  4.17. rengia departamento strateginio veiklos plano projektą ir teikia jį Kultūros ministerijai tvirtinti;

  4.18. organizuoja departamento vykdomų tarpinstitucinių priemonių įgyvendinimą, teikia atsiskaitymus tarpinstitucinių planų įgyvendinimą koordinuojančioms institucijoms;

  4.19. pagal kompetenciją ir strateginio veiklos plano programų priemones vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą, koordinuoja programų įgyvendinimą ir atsako už programoms skirtų lėšų panaudojimo tikslingumą;

  4.20. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą skyriaus kompetencijos klausimais;

  4.21. pagal skyriaus kompetenciją analizuoja ir teikia išvadas dėl kitų departamento padalinių paruoštų dokumentų bei teisės aktų projektų;

  4.22. rengia departamento raštus ir pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai;

  4.23. departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose, seminaruose, dalyvauja departamento ir kitų institucijų sudaromų komisijų, darbo grupių darbe.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

  5. Skyrius turi teisę:

  5.1. gauti informaciją iš departamento administracijos padalinių, departamento reguliavimo srityje esančių viešųjų juridinių asmenų, reikalingą skyriaus funkcijoms vykdyti;

  5.2. siūlyti specialistus į ekspertų komisijas ir kitus asmenis į kitas komisijas;

  5.3. pagal kompetenciją rengti pasitarimus, seminarus, konferencijas;

  5.4. dalyvauti komisijų, darbo grupių veikloje;

  5.5. analizuoti ir teikti išvadas dėl kitų departamento administracijos padalinių paruoštų dokumentų bei teisės aktų projektų;

  5.6. nustatytąja tvarka atstovauti departamentui savo kompetencijos klausimais.

   

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  6. Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų departamento direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

  7. Skyriaus vedėjas:

  7.1. atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

  7.2. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams;

  7.3. atsiskaito departamento direktoriui už skyriaus veiklą;

  7.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui vadovybei dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, darbuotojų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijų darbe, atrenkant asmenis į valstybės tarnautojų pareigas;

  7.5. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams procedūrą;

  7.6. rengia išvadas skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų tarnybinei veiklai vertinti;

  7.7. vizuoja skyriaus parengtus dokumentus, kuriuos reikia vizuoti pagal skyriaus kompetenciją;

  7.8. rūpinasi skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;

  7.9. atstovauja skyriui departamento administracijos struktūriniuose padaliniuose, o suteikus atitinkamus įgaliojimus, atstovauja departamentui kitose institucijose;

  7.10. gali turėti kitų departamento vadovybės jam suteiktų įgaliojimų.

  8. Skyriaus darbuotojų teises, pareigas ir veiklos sritis nustato pareigybių aprašymai, rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.

  9. Kai skyriaus vedėjo nėra, jį pavaduoja kitas departamento direktoriaus paskirtas skyriaus darbuotojas.

  ________________________

   

 • Administracija
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asta Giedrikienė
  401
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-21